Missie & doelen

Stichting Fahm Instituut; sinds het begin van de oprichting (2014) gedreven door de kernwoorden begrip, meerstemmig, betrokken, onafhankelijk en toegankelijk. Lees hieronder onze missie en toekomstvisie!

WAT IS Fahm Instituut?

Fahm Instituut is een kennis- en cultuurinstituut met een holistische benadering van traditionele en academische kennis van en over Islam. Deze benaderingen hebben verschillende methodologieën ontwikkeld met hetzelfde doel: middelen tot verdiepende kennis van de rijke Islamitische traditie.

De Nederlandse moslimgemeenschap komt in aanraking met een uiteenlopend aanbod van Islamitische educatie. Daarbij is er niet altijd ruimte voor diversiteit, verdieping of reflectie. Ook wordt weinig aandacht ervaren voor onderwerpen in relatie tot de hedendaagse Nederlandse context. Tegelijkertijd zijn in onze maatschappij moslims en Islam veelbesproken onderwerpen. Deze maatschappelijke discussie kenmerkt zich door een eenzijdige benadering van Islam, een gebrek aan kennis en een veelheid aan misverstanden en desinformatie. Dit heeft bij veel mensen tot een versplinterde identiteit geleid waarbij de rijke geschiedenis van de Islam lijkt te zijn vergeten.

Fahm Instituut wil verdiepende informatie beschikbaar maken voor een breed publiek. Tussen moslimextremisme en islamofobie willen wij vanuit een brede middenpositie een veilige ruimte bieden voor inspiratie, het opdoen van kennis en bezinning. Als organisatie hanteren wij de volgende kernwoorden:

1. Begrip: voor ons begint alles met het kunnen begrijpen. Door het verbreden en het in context plaatsen van kennis verkrijg je dieper inzicht. Het Arabische woord ‘Fahm’ betekent begrip, en dat is waar wij voor staan. Ons streven is om complexe informatie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk te maken. “Als je het niet toegankelijk kunt uitleggen, heb je het niet goed genoeg begrepen.” (Einstein).

2. Meerstemmig: Fahm instituut geeft ruimte aan de diversiteit van mensen, stemmen en benaderingen die de Islamitische traditie rijk is. Zowel moderne als traditionele zienswijzen komen aan bod, met respect voor vrijheid van meningsuiting en ruimte voor onderbouwde kritiek. Door die meerstemmigheid hopen we een veilige ruimte te bieden voor persoonlijke identiteits- en meningsvorming. Doordat wij niet gebonden zijn aan een specifieke culturele traditie en meerstemmigheid in al haar facetten belangrijk vinden, hechten we er ook waarde aan om (de ontwikkeling van) diverse culturen voor het voetlicht te brengen.

3. Betrokken: dit instituut is voortgekomen vanuit de overtuiging dat wij 1. door het bieden van een “basis van begrip”, middels kennis, de bestaande verdeeldheid kunnen verbinden en 2. vanuit onze traditie en onze waarden kunnen bijdragen aan de huidige superdiverse samenleving. Samenwerking op basis van gedeelde waarden juichen wij dan ook toe. 

4. Onafhankelijk: Fahm heeft nog nooit subsidie ontvangen. Dit maakt ons financieel, en daarmee ook intellectueel, onafhankelijk. Ons team bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten vanuit betrokkenheid bij de samenleving en uit dankbaarheid voor de Barmhartige. Donateurs die aan de doelen van Fahm willen bijdragen, zijn van harte welkom.(link donatie). De kosten voor de activiteiten worden gebaseerd op de onkosten die gepaard gaan met de organisatie van de cursus en de stichting. Wij werken kostendekkend en hebben geen winstoogmerk.

5. Toegankelijk: aanspreekbaar, open. Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten voor iedereen te begrijpen en bereikbaar zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij rekening houden met taalgebruik, bijvoorbeeld door uitleg van Arabische termen, maar ook het feit dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, overtuiging, leeftijd of geslacht. Toegankelijkheid betekent ook dat de kosten geen drempel mogen vormen voor deelname aan onze activiteiten. Is dit wel het geval? Schroom niet ons te mailen, we hebben altijd een paar plekken gereserveerd voor minder draagkrachtigen.

 

TOEKOMSTVISIE van Fahm Instituut

Stap 1. Onze huidige missie bestendigen: Fahm
Instituut streeft ernaar bij te dragen aan eerlijke, betrouwbare en
verantwoordelijke moslims die de Islam goed begrijpen, kennis hebben van
pluriformiteit en interpretatie en de Islam uitdragen als een religie
van verbinding en diepgaande kennis.

Stap 2: Onze missie uitbouwen: cursussen van beginnersniveau tot gevorderdenniveau ontwikkelen in de volgende wetenschapsgebieden: siyasa & tarikh (politiek en geschiedenis), aqieda & kalām (geloofsleer en theologie), akhlāq & adab (ethiek), usul & furu al-fiqh (Islamitische wetsfilosofie en jurisprudentie), Qur’anwetenschappen & tafsier (exegese/uitleg), hadith (overleveringen van de Profeet Mohammed v.z.m.h.), met behoud van de bij ons reeds bestaande wetenschapsgebieden tasawwuf (spiritualiteit), falsafa (filosofie) en ‘ilm an-Nisa (moslimvrouwenstudies).
Daarnaast willen we altijd ruimte houden voor hedendaagse
maatschappelijke vraagstukken. We blijven een multidisciplinaire
benadering van academische en traditionele specialismen hanteren, zodat
onze studenten zowel de sociale, traditionele als moderne
wetenschapsgebieden met elkaar kunnen verbinden.

Stap 3: Eigen plek: Wij streven ernaar onze activiteiten en missie in de toekomst vanuit een vaste en stabiele standplaats te kunnen bieden. Wil je hier aan bijdragen, dan zijn donaties heel erg welkom (link donatie).

Stap 4: onze droom is dat Fahm Instituut een inspirerend kennis-cultuur-retraitecentrum wordt.
Een onafhankelijke, pluriforme, veilige plek voor studie, reflectie en
contemplatie. Een plek waar men zich spiritueel kan opladen. Natuurlijk
willen we graag een grote bibliotheek, een gebedsruimte, lokalen en
overnachtingsmogelijkheden bieden. Het liefst op een rustige plek in de
natuur. We hopen een dergelijk centrum achter te mogen laten als een
erfenis voor toekomstige generaties moslims in het Nederlands
taalgebied.

VOOR WIE en DOOR WIE?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in onze onderwerpen en onze holistische benadering. Voor iedereen die meer wil weten over de Islamitische traditie. Voor iedereen die over bepaalde onderwerpen verdieping zoekt in teksten en informatie van geleerden. Voor iedereen die houdt van verhalen over de Islam.

Het team van Fahm Instituut is divers qua academische en culturele achtergronden. Lees meer hierover op onze teampagina (superlink). We vragen onze onderzoekers en docenten om onderbouwde visies, waarbij ook ruimte is voor minder populaire of onderbelichten meningen. Het Fahm-team is geïnspireerd door belangrijke Islamitische kernwoorden: begrip, meerstemmigheid, betrokkenheid, onafhankelijkheid en toegankelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat de Islam méér is dan een persoonlijke beleving. Voor ons is de Islam ook relevant voor andere domeinen van het bestaan. De veelzijdige Islamitische traditie vormt en informeert onze blik op de wereld, hoe wij met God, de natuur, onszelf en elkaar omgaan. Vanuit de rijkheid en wijsheid die de Islam ons biedt, willen wij bijdragen aan goed onderbouwde en ethische meningsvorming over de Islamitische traditie en over hedendaagse thema’s.

HOE WERKT Fahm Instituut?

Doordat Fahm Instituut in het Nederlands en Engels doceert, kunnen wij een ideale brug vormen tussen wetenschappelijke en traditionele studies, zodat we deze beschikbaar kunnen maken voor een breder publiek. Cursisten krijgen in onze bijeenkomsten de mogelijkheid om vragen te stellen en een mening te vormen over de grote maatschappelijke en menselijke vraagstukken die onze levens vandaag de dag bezig houden. Fahm Instituut streeft ernaar in zijn activiteiten recht te doen aan de pluriformiteit van de Islamitische traditie en deze te verbinden met hedendaagse vraagstukken en uitdagingen voor zelfbewuste en verbindende moslims in de superdiverse Nederlandse samenleving.

Dit doen wij vooral door het bieden van cursussen, workshops, lezingen, retraites, conferenties en publicaties. Onze benadering richt zich op:

Veilige sfeer: wij werken met relatief kleine groepen (gemiddeld 10-30 personen), zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht en het stellen van vragen.

Reflectief denken en de dialoog: deze worden in al onze activiteiten aangemoedigd.

Inspiratie: iemand inspireren betekent dat je een kritische reflectie in de ander aanwakkert, zodat diegene de kracht in zichzelf ontketent om een blijvend effect tot stand te brengen. Wij willen niet voorschrijvend zijn, maar inspirerend.

Holistisch, multidisciplinair: we zijn holistisch in onze basishouding en denken, waarbij we ervan overtuigd zijn dat de verschillende wetenschapsgebieden samen een completer beeld bieden en elkaar niet uitsluiten. Onderwerpen en thema’s worden door ons altijd benaderd vanuit verschillende disciplines. Daarom werken wij bewust met een multidisciplinair team.

Transparant: wij streven optimale transparantie na in wie we zijn, wat we doen, waar we onze informatie vandaan halen, hoe wij onze activiteiten financieren en wat onze visie op en bijdrage aan de Nederlandse maatschappij is.

Wanneer wij kunnen bijdragen aan meer gedegen kennis en goed onderbouwde ethische meningsvorming over de Islamitische traditie, hebben wij ons doel bereikt.

Fahm Instituut heeft (nog) geen eigen vaste locatie. Wij organiseren onze activiteiten door het hele land (vanaf 10 cursisten ook op verzoek en met de mogelijkheid tot privé-groepen).

Dit vind/wil ik ook! HOE kan ik BIJDRAGEN?

We kunnen alleen maar samen groeien. Je kunt ons concreet helpen door:

1. Donaties (donatieknop): steun ons en help ons verder te ontwikkelen door ons financieel te steunen. Structureel (automatische machtiging) of incidenteel (donatieknop). Hiermee maak jij het mogelijk dat we meer (kosteloze) evenementen kunnen organiseren en dat Stichting Fahm Instituut zich kan doorontwikkeling én onafhankelijk blijft, en wie weet wel ooit het Fahm retraite- en studiecentrum kan bouwen! We zijn je eeuwig dankbaar.

Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het Paradijs.” (al-Bukharie en Muslim)

2. Vrijwilligers: wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil JIJ samenwerken met een deskundig en gezellig team, ben je zelfstandig en initiatiefrijk en kun jij een steentje bijdragen op het gebied van:

  • administratie & communicatie
  • PR & marketing
  • vormgeving- en ICT-skills
  • gastvrijheid & ontvangst bij events
  • kinderopvang 
  • (beleids-)schrijven & fondsenwerving?

Heb jij een paar uur per week (minimaal 2 uur, verschillend per week: soms 1 uur, soms 6 uur) beschikbaar? Mail ons dan snel, incl. jouw CV, wat jij in jouw enthousiasme zou willen en kunnen bijdragen aan de groei van Fahm Instituut! Naar: info@fahminstituut.nl

Als iemand komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, nuttige kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.” (Muslim)